Bảo Hành và Giới Hạn Trách Nhiệm

  • Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự gián đoạn hoặc chậm trễ nào trong việc truy cập vào trang web. Tuy nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc mất dữ liệu trên PC, máy chủ hoặc mạng của bạn.
  • Chúng tôi chỉ sử dụng phần mềm đáng tin cậy và đã được qua kiểm duyệt. Các Người Viết tận tâm của chúng tôi làm hết sức mình để đảm bảo hoạt động trơn tru. Nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng việc truy cập vào trang web của chúng tôi sẽ không có lỗi 100%.
  • Chúng tôi có quyền đình chỉ quyền truy cập để bảo trì / cập nhật theo lịch trình của trang web của chúng tôi.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc không truy cập được vào trang web của chúng tôi do lỗi liên kết hoặc thiết bị nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
  • Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về sự không hoàn thành trong bất kỳ khóa học nào của học sinh vì việc giúp đỡ bài tập là một vấn đề chủ quan. Chúng tôi có các Người Viết có năng lực luôn cố gắng hết sức để giải quyết các công việc được giao và chúng tôi luôn mong muốn được giúp đỡ các bạn hết mình.
  • Dịch vụ là loại hình sản phẩm vô hình nên có thể dẫn đến việc không phù hợp với mong đợi, và do đó, trong trường hợp thiếu các hạng mục, bất kỳ sai sót nào, bất kỳ sự không phù hợp hoặc không thực hiện nào, v.v., Người Viết sẽ được tạo cơ hội hợp lý để hoàn thành công việc theo thoả thuận.
  • Quyết định của chúng tôi về nội dung các chương trình khuyến mãi và ưu đãi là quyết định cuối cùng.
  • Thời gian để bàn giao bất kỳ công việc làm lại nào sẽ phụ thuộc vào gói thanh toán mà khách hàng đã chọn.

Các khoản phí

Chúng tôi có quyền thu phí thành viên hoặc đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong số này trở nên không thể thực thi được toàn bộ hoặc một phần, hiệu lực của các điều khoản khác của hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng.

Sửa đổi

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần gửi thông báo cho bạn. Phiên bản mới nhất của các điều khoản và điều kiện sẽ thay thế các phiên bản trước.

Chấm dứt

Chúng tôi có toàn quyền chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của thỏa thuận dịch vụ bất cứ lúc nào.

Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản Dịch vụ được đưa ra trong thỏa thuận mới nhất giữa sinh viên và Dr. Nhanh Assignment sẽ thay thế và chấm dứt tất cả các thỏa thuận trước đó.

Đăng ký

Bằng cách đăng ký hoặc đăng ký dịch vụ của chúng tôi, người dùng chấp nhận nhận thông tin, khuyến mại và đăng ký về các bản cập nhật dịch vụ drnhanh.com qua email hoặc các hình thức marketing tương tự.