Chính sách Bảo mật của Dr. Nhanh Assignment

Chúng tôi hiểu mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp thông tin cho bạn về chính sách bảo mật của chúng tôi. Đây là những gì chúng tôi làm với thông tin cá nhân của bạn:

  • Tất cả thông tin về học sinh được lưu giữ nghiêm ngặt trong nội bộ công ty.
  • Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin học sinh nào cho bên thứ ba.
  • Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin Người Viết nào cho bên thứ ba.
  • Học sinh và Người Viết hoàn toàn không biết thông tin của nhau.
  • Thanh toán do PayPal xử lý. Chúng tôi đã hợp tác với PayPal để một mình họ (chứ không phải công ty của chúng tôi) có thể xử lý chi tiết thẻ tín dụng của sinh viên.
  • Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và / hoặc để tuân theo thủ tục tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.
  • Dr. Nhanh Assignment có ​​quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với chính sách trên sẽ được đăng ở đây và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web, dịch vụ và / hoặc phần mềm cấu thành việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.