Giới Hạn Sử Dụng

  • Bạn phải đủ ít nhất từ 10 tuổi trở lên để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Học sinh dưới 10 tuổi chỉ có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
  • Việc nhận các dịch vụ là dành cho cá nhân bạn và bạn không được chuyển giao quyền truy cập tài liệu khóa học của mình hoặc nhận các dịch vụ cho người khác trừ khi chúng tôi đã đồng ý bằng văn bản về việc đó.
  • Chúng tôi cấp cho bạn quyền hạn chế để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân phi thương mại. Bạn có thể sửa đổi bản sao, tải xuống, phân phối, hiển thị, thực hiện, truyền, xuất bản, tái sản xuất, sao chép hoặc chào bán bất kỳ thông tin nào thu được từ drnhanh.com nhưng phải có sự đồng ý bằng văn bản.
  • Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ của drnhanh.com, bạn khẳng định rằng bạn sẽ sử dụng thông tin do gia sư cung cấp chỉ cho mục đích học tập và bạn sẽ không gửi thông tin này dưới dạng bài tập gốc của sinh viên cho tín chỉ hoặc điểm của khóa học.
  • Bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản này liên quan đến việc sử dụng drnhanh.com hoặc các dịch vụ đi kèm sẽ chấm dứt hợp đồng giữa bạn và chúng tôi.